คลังสื่อการสอน
สมการแบร์นูลลี
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะการไหลเมื่อของไหลอุดมคติเคลื่อนที่ผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน และปลายทั้งสองของท่ออยู่ที่ระดับความสูงต่างกัน
2. อธิบายสมการแบร์นูลลี
3. อธิบายหลักของแบร์นูลลี
4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาของไหลอุดมคติโดยใช้สมการแบร์นูลลี

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559