คลังสื่อการสอน
การชนกันในสองมิติ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ได้ทำกิจกรรมเพื่อเข้ำใจลักษณะกำรชนกันในสองมิติ ด้วยกำรลงมือทำจริง
2. เข้ำใจรูปแบบสองมิติ และกำรชนกันในสองมิติ
3. เพื่อเข้ำใจควำมสัมพันธ์ของผลรวมของโมเมนตัมของวัตถุก่อนและหลังกำรชนกันในสองมิติ

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.สันติพงศ์ บริบาล
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559