คลังสื่อการสอน
พลังงานศักย์โน้มถ่วง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถระบุนิยามของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
2. สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงระหว่างงานที่กระทาโดยแรงภายนอกและพลังงานภายในระบบได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้
4. เกิดทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนการทดลอง การกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม
5. มีสานึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าเป็นประสบการณ์หมู่และเกิดความเคยชินกับการอภิปรายร่วมกับผู้อื่นและการทางานเป็นคณะ
6. เกิดความสนุกสนานในการเรียนและมีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ปนัดดา เดชาดิลก
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559