คลังสื่อการสอน
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามของการเคลื่อนที่แบบวงกลมและการใช้งานจริง
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการใช้หลักการทางฟิสิกส์ในการอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการการทดลองเพื่อวัดปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559