คลังสื่อการสอน
สภาพสมดุล เงื่อนไขของสมดุล
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจสภาพสมดุลของวัตถุ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเงื่อนไขสมดุลของวัตถุที่อยู่ในสมดุลได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมดุลของวัตถุได้ จัดทำโดย : อาจารย์พรเจริญ ผโลทัยดำเกิง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559