คลังสื่อการสอน
พลังงานศักย์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบคำนิยามของ พลังงานศักย์ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหาค่าของพลังงานศักย์ได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.อรพิน วรรณดิลก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559