คลังสื่อการสอน
มนุษย์และท้องฟ้า
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 7.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจและเห็นประโยชน์ของวิชาดาราศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความเป็นมาของวิชาดาราศาสตร์ และความสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของความคิดทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์
3. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีทางอวกาศ

จัดทำโดย :
อาจารย์อำนาจ สาธานนท์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559