คลังสื่อการสอน
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดสกลนคร
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้รับทราบข้อมูลพื้นฐานทางธรณีวิทยาทัว่ไป ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของจังหวัดสกลนคร

จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตรจารย์พัชร์สุ วรรณขาว
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559