คลังสื่อการสอน
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดหนองคาย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
คู่มือการใช้สื่อการสอน วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ตอนแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดหนองคาย นี้ จัดทา ขึ้นเพื่อ
1. เป็นแนวทางสาหรับครูในการใช้สื่อประกอบการสอน
2. ให้ความรู้เพิ่มเติมสาหรับครู จนเพียงพอต่อความเข้าใจ และสามารถอธิบายให้นักเรียนได้ในระดับเบื้องต้น
3. เพื่อกำหนดคำถาม-คำตอบ ให้ครูตามตา แหน่งแหล่งความรู้ ตามเส้นทางในสนาม ดังที่ปรากฏในสื่อการสอน

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตรจารย์พัชร์สุ วรรณขาว
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559