คลังสื่อการสอน
แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
คู่มือการใช้สื่อการสอน วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ตอนแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรนี้ จัดทา ขึ้นเพื่อ
1. เป็นแนวทางสาหรับครูในการใช้สื่อประกอบการสอน
2. ให้ความรู้เพิ่มเติมสาหรับครู จนเพียงพอต่อความเข้าใจ และสามารถอธิบายให้นักเรียนได้ในระดับเบื้องต้น
3. เพื่อกำหนดคำถาม-คา ตอบ ให้ครูตามตำแหน่งแหล่งความรู้ ตามเส้นทางในภาคสนาม ดังที่ปรากฎในสื่อการสอน

จัดทำโดย :
นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีภัยพิบัติ
กรมทรัพยากรธรณี

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559