คลังสื่อการสอน
แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ตอนที่ 2
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในเรื่องธรณีวิทยาทั่วไป ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีของจังหวัดเชียงใหม่

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559