คลังสื่อการสอน
วิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐาน
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องวิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักฐานและสมมุติฐานการเคลื่อนที่ของทวีป จัดทำโดย : ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559