คลังสื่อการสอน
การผุพัง การกัดกร่อน และการย้ายมวล
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ทราบถึงปัจจัยที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลก คือ (1) ปัจจัยจากกระบวนการภายในของโครงสร้างโลกที่เราเรียกว่า ธรณีแปรสัณฐาน และ (2) ปัจจัยจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นผิวโลก 2. ทราบถึงกระบวนการสา คัญที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นผิวโลก ได้แก่ การผุพัง การกัดกร่อน และการย้ายมวล ซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิสัณฐานของพื้นผิวโลก 3. ทราบถึงกระบวนการผุพังที่ทา ให้หินและวัตถุบนเปลือกโลกเกิดการแตกหักเป็นชิ้นๆ และผุสลายตัวทางเคมี 4. ทราบถึงกระบวนการย้ายมวลที่ทา ให้หินและวัตถุบนเปลือกโลกเกิดการหลุด ละลาย หรือกร่อนไป โดยการกัดเซาะของกระแสน้า กระแสลม และการกระทา ของธารน้า แข็ง 5. ทราบถึงกระบวนการกัดกร่อนที่ทา ให้เศษหินและชิ้นตะกอนบนเปลือกโลกเกิดการย้ายมวล เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 6. ทราบถึงตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่เกิดกระบวนการผุพัง กัดกร่อน และย้ายมวล เช่น ตัวอย่างการใช้ธรณีวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการย้ายมวล เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายต่อชีวิต อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน จัดทำโดย : ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559