คลังสื่อการสอน
ปัญหาที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559