คลังสื่อการสอน
การเพิ่มขนาดของประชากร (Population growth)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดประชากรสิ่งมีชีวิต และรูปแบบของการเพิ่มขนาดประชากรแบบต่างๆ สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาอื่นๆ ทางนิเวศวิทยา จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559