คลังสื่อการสอน
วิธีการหาค่าความหนาแน่นของประชากรโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง (quadrat sampling method)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานในการหาค่าความหนาแน่นของประชากรสิ่งมีชีวิต และสามารถเลือกใช้วิธีการในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ทราบวิธีการในการหาความหนาแน่นของประชากรโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง รวมถึงมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติในการสุ่มตัวอย่าง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาอื่นๆ ทางนิเวศวิทยาได้ จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559