คลังสื่อการสอน
โซ่อาหารและใยอาหาร
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของโซ่อาหารและใยอาหาร 2. อธิบายลำดับขั้นของการกินกันเป็นทอดๆ ในโซ่อาหารที่เรียกว่า trophic level ในระบบนิเวศ 3. ยกตัวอย่างหน้าที่เชิงอาหารของสัตว์ในระบบนิเวศ จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559