คลังสื่อการสอน
การสื่อสารระหว่างสัตว์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสื่อสารของสัตว์ วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร กระบวนการที่ใช้ในการสื่อสารซึ่งได้วิวัฒนาการมาจนเหมาะกับข้อมูลที่สัตว์ต้องการสื่อสาร การสื่อสารมีบทบาทสาคัญต่อการดำรงชีวิตและการแพร่พันธุ์ของสัตว์ในสังคมอย่างไร ตลอดจนบทบาทของการสื่อสารต่อการมีอยู่และคงอยู่ของสังคมสัตว์ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมเช่นกัน

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559