คลังสื่อการสอน
พฤติกรรมการเรียนรู้
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดทั้งในเชิงพื้นฐานการเกิดและการใช้ประโยชน์ หน้าที่ของการเรียนรู้ที่มีต่อการดาเนินชีวิตของสัตว์ การนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัญชาติญาณกับการเรียนรู้ในพัฒนาการของพฤติกรรม

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559