คลังสื่อการสอน
อาณาจักรโพรทิสตา
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาได้
2. อธิบายรูปแบบการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาได้
3. ยกตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาแต่ละกลุ่มได้
4. บอกความสาคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน พลวัฒน์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559