คลังสื่อการสอน
อาณาจักรมอเนอรา
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. ลักษณะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราได้
2. ลักษณะรูปร่างเซลล์ยูแบคทีเรียได้
3. ความแตกต่างของรูปแบบการดำรงชีวิตของแบคทีเรียได้
4. ความแตกต่างระหว่างกลุ่มแบคทีเรียที่สาคัญได้
5. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราได้

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน พลวัฒน์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559