คลังสื่อการสอน
หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้หลักฐานต่างๆ ดังเช่น การศึกษาซากฟอสซิลและการเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายวิภาค มาอธิบายถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้เรียนควรจะอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกจนกลายเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตได้

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559