คลังสื่อการสอน
การแปลรหัสพันธุกรรม (Translation of Genetic Code)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. การค้นพบรหัสพันธุกรรม
2. การใช้ตารางโคดอน
3. องค์ประกอบภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลรหัส
4. ขั้นตอนการแปลรหัสพันธุกรรม

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ธนะกาญจน์ มัญชุพานี
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559