คลังสื่อการสอน
ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. กฎของความน่าจะเป็น
2. กฎข้อที่ 1 ของเมนเดล กฎแห่งการแยก (Law of Segregation)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎข้อที่ 1 ของเมนเดล และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559