คลังสื่อการสอน
โครงสร้างของดอก (Structure of Flower)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายและบอกโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของดอกและช่อดอกได้
2. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของดอกแต่ละองค์ประกอบได้
3. ระบุองค์ประกอบของดอกที่เปลี่ยนแปลงไปและบอกการหายไปหรือการเพิ่มขึ้นมาของโครงสร้างของดอกได้

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ สีลานันท์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559