คลังสื่อการสอน
ปัจจัยจำกัดในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 2.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. ความหมายของปัจจัยจากัด (limiting factors) ในการสังเคราะห์ด้วยแสงตาม Law of the Minimum
หรือ Law of limiting factors ได้
2. การตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อการแปรปัจจัยที่จากัดได้ทั้งแบบที่เป็นการแปรทีละปัจจัย
ในขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่และแบบที่เป็นการแปรปัจจัยหนึ่งเมื่อให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา บุญ-หลง
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559