คลังสื่อการสอน
ปฏิกิริยาคาร์บอน (Carbon reaction) – Calvin cycle
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 2.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1.อธิบายกลไกการตรึงคาร์บอนอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในวัฏจักรคัลวิน
2.อธิบายความสาคัญของสารพลังงานสูงที่ได้จากปฏิกิริยาแสงที่มีต่อปฏิกิริยาคาร์บอนและระบุ ตาแหน่งของการเกิดวัฏจักรคัลวิน
3.ระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัฏจักรคัลวิน

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา โฆษิตทรัพย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559