คลังสื่อการสอน
เนื้อเยื่อพืช
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายระบบเนื้อเยื่อพืช พร้อมยกตัวอย่างชนิดเนื้อเยื่อในแต่ละระบบ
2. อธิบายและระบุชนิดเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด
4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชต่าง ๆ
5. ระบุชนิดของเนื้อเยื่อพืชจากภาพตัวอย่าง

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิต คิดอยู่
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559