คลังสื่อการสอน
ชนิดของฮอร์โมนและชนิดของเซลล์เป้าหมาย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกชื่อ และตำแหน่งของต่อมไร้ท่อในร่างกายคน พร้อมทั้งชนิดของฮอร์โมนที่หลั่งและกลไกการออกฤทธิ์ที่ตัวรับต่างกัน

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559