คลังสื่อการสอน
กล้องถ่ายภาพในระดับนาโนเมตร
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ถ่ายภาพวัตถุในระดับนาโนเมตรชนิดต่างๆ 2. ผู้เรียนทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ถ่ายภาพวัตถุในระดับนาโนเมตรชนิดต่างๆ 3. ผู้เรียนบอกความแตกต่างระหว่างกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ถ่ายภาพวัตถุในระดับนาโนเมตรชนิดต่างๆ ได้ 4. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ที่มีอยู่มากมายในชีวิตประจำวัน จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.มนต์เทียน เทียนประทีป ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559