คลังสื่อการสอน
อัลตร้าซาวด์กับงานทางการแพทย์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานอย่างง่ายของการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในการถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกายและในงานทางการแพทย์อื่นๆ 2. ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในการถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกายและในงานทางการแพทย์อื่นๆ ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ 3. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.มนต์เทียน เทียนประทีป ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559