คลังสื่อการสอน
รอยเท้าปลาวาฬและน้ำตาไวน์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถเข้าใจหลักการของแรงตึงผิวและความตึงผิวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและระบุนิยามของแรงตึงผิวและความตึงผิวได้อย่างถูกต้องและแม่นยา 2. สามารถประยุกต์หลักการเรื่องแรงลอยตัวอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ 3. เกิดการตั้งคำถาม และสังเกตเห็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพในระบบทางชีววิทยา และในชีวิตประจำวัน 4. มีสำนึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าเป็นประสบการณ์หมู่ (Collective Experience) และเกิดความเคยชินกับการอภิปรายร่วมกับผู้อื่นและการทำงานเป็นคณะ 5. เกิดความสนุกสนานในการเรียนและมีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.ปนัดดา เดชาดิลก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559