คลังสื่อการสอน
ฟิสิกส์ของกาแฟ – การผลิตกาแฟสำเร็จรูป
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการถนอมอาหาร และผลิตอาหารสาเร็จรูปแบบต่าง ๆ
2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารแบบต่าง ๆ โดยใช้การสังเกตจากลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น
3.นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ไปประยุกต์ใช้ ในด้านอื่น ๆ

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ ทรงพงษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559