คลังสื่อการสอน
เส้นสมศักย์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจความหมายของเส้นสมศักย์
2. ทาการทดลองเพื่อเขียนเส้นสมศักย์ได้
3. จากแผนภาพเส้นสมศักย์สามารถเปรียบเทียบขนาดของสนามไฟฟ้าและระบุทิศทางของสนามไฟฟ้าที่จุดต่างๆ

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559