คลังสื่อการสอน
รัศมีของนิวเคลียส
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถเข้าใจและคานวณพลังงานจลน์ของอนุภาคแอลฟาที่เคลื่อนที่เข้าหานิวเคลียสทองคาได้ สามารถเข้าใจและคานวณพลังงานศักย์ไฟฟ้าของอนุภาคแอลฟาในสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสทองคาได้ สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนพลังงานจลน์ของอนุภาคแอลฟาที่ระยะทางไกลมากๆ เป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าของอนุภาคแอลฟา ณ จุดใกล้นิวเคลียสทองคาที่สุดได้ และสามารถเข้าใจการหารัศมีโดยประมาณของนิวเคลียสโดยการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดได้
จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559