คลังสื่อการสอน
ความไม่แน่นอน
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของความไม่แน่นอนของตำแหน่งใน 1 มิติของอนุภาค (เช่น แกน y ) สามารถเข้าใจความหมายของความไม่แน่นอนของอัตราเร็วใน 1 มิติของอนุภาค (เช่น y v ) และสามารถเข้าใจว่าความไม่แน่นอนของโมเมนตัมใน 1 มิตินั้น สามารถคำนวณหาได้จากความไม่แน่นอนของความเร็วในมิติเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ y y p = mv เมื่อ m เป็นมวลของอนุภาคนั้น
2.นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์ตามหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กใน 1 มิติ และสามารถคำนวณปริมาณหนึ่ง (ความไม่แน่นอนของโมเมนตัม หรือความไม่แน่นอนของตำแหน่งของอนุภาค) จากอีกปริมาณหนึ่ง (ความไม่แน่นอนของตำแหน่ง หรือความไม่แน่นอนของโมเมนตัมของอนุภาค) ผ่านความสัมพันธ์หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กใน 1 มิติ
3.นักเรียนสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาโจทย์การคำนวณขั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องความไม่แน่นอนได้ด้วย

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559