คลังสื่อการสอน
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า อะตอมไม่ใช่หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสสาร
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า รังสีแคโทดคืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า อิเล็กตรอน
3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า อิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอะตอมทุกชนิด

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559