คลังสื่อการสอน
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถระบุช่วงต่าง ๆ ของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติที่สำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงสเปกตรัมต่าง ๆ ได้
3.นักเรียนสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์ที่สำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงสเปกตรัมต่าง ๆ ได้
4.นักเรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาฟิสิกส์ ตระหนักได้ว่าความรู้ทางฟิสิกส์มิได้มีไว้ใช้แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย รวมถึงช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
5.ผู้สอนมีแนวทางในการนำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.เจษฎา สุขพิทักษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559