คลังสื่อการสอน
แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไหล
2. ใช้กฎมือขวาในการหาทิศของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กได้
3. ใช้กฎมือขวาเพื่อหาทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลในลวดตัวนำตรงยาว
4. อธิบายแรงระหว่างลวดตัวนำ 2 เส้น ที่วางขนานกัน และมีกระแสไหลผ่านในทิศเดียวกัน
5. อธิบายแรงระหว่างลวดตัวนำ 2 เส้น ที่วางขนานกัน และมีกระแสไหลผ่านในทิศตรงกันข้าม

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559