คลังสื่อการสอน
แรงกระทำต่ออนุภาคมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
2. อธิบายได้ว่าแรงแม่เหล็กขึ้นกับปริมาณใด
3. ใช้กฎมือขวาเพื่อหาทิศของผลคูณเชิงเวกเตอร์ ของปริมาณเวกเตอร์ 2 ปริมาณใด ๆ
4. ใช้กฎมือขวาในการหาทิศของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุบวก และประจุลบ

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559