คลังสื่อการสอน
การเลี้ยวเบนแสง เกรตติง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการเลี้ยวเบนแสงได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าในความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนแสง 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนแสง 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของเกรตติง จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559