คลังสื่อการสอน
การแทรกสอดของแสง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องหลักการซ้อนทับกันของคลื่นที่เป็นแสงบริสุทธิ์สีเดียว ซึ่งมีความยาวคลื่นเท่ากัน แอมพลิจูดเท่ากัน และผลต่างของเฟสคงที่ สามารถเข้าใจหลักการในการหาสูตรการแทรกสอดของแสงแบบเสริมและแบบหักล้างของรังสี 2 ขบวนที่เกิดจากแสงส่องตรง (กรณี 2 แหล่งกาเนิด) และที่เกิดจากแสงสะท้อน (กรณีฟิล์มบาง) สามารถเข้าใจว่าการเกิดสีเหลือบเป็นการแทรกสอดของแสงหลายสีบนวัสดุคล้ายฟิล์มบาง 2.นักเรียนสามารถคำนวณหาตัวแปรที่ไม่ทราบค่าจากตัวแปรทั้งหมดที่ทราบค่าในเรื่องการแทรกสอดของแสงแบบเสริมและแบบหักล้างของรังสี 2 ขบวนที่เกิดจากแสงส่องตรง (กรณี 2 แหล่งกาเนิด) และที่เกิดจากแสงสะท้อน (กรณีฟิล์มบาง) ตัวอย่างเช่น หาความยาวคลื่นของแสง และหาระยะห่างของแถบสว่างหรือแถบมืดจากแนวเส้นศูนย์กลาง ในกรณี 2 แหล่งกาเนิด และหาความยาวคลื่นของแสงในฟิล์มบางและหาความหนาของฟิล์มบาง ในกรณีฟิล์มบาง เป็นต้น 3.นักเรียนสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาโจทย์การคำนวณขั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องการแทรกสอดของแสง จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559