คลังสื่อการสอน
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์เบื้องหลังปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกได้ 2.นักเรียนสามารถอธิบายถึงการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 3.นักเรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาฟิสิกส์ ตระหนักได้ว่าความรู้ทางฟิสิกส์มิได้มีไว้ใช้แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถนาไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย รวมถึงช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 4.ผู้สอนมีแนวทางในการนำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกเพิ่มขึ้น จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.เจษฎา สุขพิทักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559