คลังสื่อการสอน
ลักษณะของคลื่นกล
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนทราบลักษณะและชนิดของคลื่นกล เพื่อให้ผู้เรียนทราบตัวอย่างต่างๆของคลื่นกลตามธรรมชาติ 2.เพื่อให้ผู้เรียนทราบลักษณะของการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 3.เพื่อให้ผู้เรียนทราบพารามิเตอร์ที่สำคัญของคลื่นกล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนสมการของคลื่นกลได้ จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559