คลังสื่อการสอน
การถ่ายโอนความร้อนและการแผ่รังสี
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการนำความร้อนได้ นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังอุปกรณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนและการแผ่รังสีได้
3.นักเรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาฟิสิกส์ ตระหนักได้ว่าความรู้ทางฟิสิกส์มิได้มีไว้ใช้แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย รวมถึงช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4.ผู้สอนมีแนวทางในการนำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนและการแผ่รังสีเพิ่มขึ้น

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.เจษฎา สุขพิทักษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559