คลังสื่อการสอน
ความหนืด
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องความเสียดทาน เมื่อสสารเคลื่อนที่ผ่านกัน หรือพยายามเคลื่อนที่ผ่านกัน สามารถเข้าใจเรื่องความหนืดว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งของความเสียดทาน สามารถเข้าใจว่า ทรงกลมของแข็งที่เคลื่อนที่ในของไหลเช่นอากาศหรือของเหลว เมื่อเกิดสมดุล ทรงกลมของแข็งจะถึงความเร็วปลายซึ่งเป็นค่าคงตัวและเป็นค่าสูงสุดของความเร็วของทรงกลมของแข็งที่เคลื่อนที่ในของไหลนั้น สามารถเข้าใจเรื่องแรงต้านของของไหลที่กระทำต่อทรงกลมของแข็งที่มีขนาดเล็กและมีความเร็วต่ำว่าจะแปรผันตรงกับความเร็วของทรงกลม สามารถเข้าใจเรื่องแรงต้านของของไหลที่กระทำต่อทรงกลมของแข็งที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วสูง จะแปรผันตรงกับความเร็วกาลังสองของทรงกลม สามารถเข้าใจเรื่องแรงหนืดของทรงกลมของแข็งที่มีขนาดเล็กและมีความเร็วต่ำ และเคลื่อนที่ในของเหลวหนืด ว่ามีความสัมพันธ์กับความหนืดของของเหลว

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559