คลังสื่อการสอน
แรงตึงผิว
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1.1 สามารถระบุความหมายที่ถูกต้องของศัพท์วิทยาศาสตร์ที่แฝงไว้ในสื่อการสอน เช่น ความตึงผิว และแรงตึงผิว
1.2 สามารถจดจำหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงตึงผิวได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องมาจากความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว
1.3 มีความประทับใจในการเรียน เกิดความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว
1.4 เกิดการคิด วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างในสื่อการสอน และสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทำขึ้นเอง
2. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 มีโอกาสประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ดูเป็นนามธรรมในการสร้างสิ่ง ประดิษฐ์ที่สามารถจับต้องได้
2.2 มีทักษะในการจำลองระบบอย่างง่ายจากระบบที่ซับซ้อนซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำ วิจัยขั้นสูง สามารถระบุหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมการทำงานของระบบได้
2.3 มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถทางานในกรอบเวลาที่จำกัด และมีทักษะ ในการทำงานเป็นคณะ

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ โฮดัค
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559