คลังสื่อการสอน
แรงลอยตัวกับหลักการของอาร์คิมีดิส
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถเข้าใจหลักการของอาร์คิมีดิสเกี่ยวกับแรงลอยตัวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและระบุหลักการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
2. สามารถประยุกต์หลักการเรื่องแรงลอยตัวอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้
3. เกิดการตั้งคำถาม และสังเกตเห็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
4. มีสำนึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าเป็นประสบการณ์หมู่ (Collective Experience) และเกิดความเคยชินกับการอภิปรายร่วมกับผู้อื่นและการทำงานเป็นคณะ
5. เกิดความสนุกสนานในการเรียนและมีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และวิชาอื่น ๆในสาขาวิทยาศาสตร์

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ปนัดดา เดชาดิลก
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559