คลังสื่อการสอน
โมเมนตัมเชิงมุม และอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม
ชั้น :
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุรอบแกนหมุนคงที่ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรยายสภาพการหมุนของวัตถุในพจน์ของโมเมนตัมเชิงมุมได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทอร์คและการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม
4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กฎในข้อ 3. และ 4. ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง

จัดทำโดย :
อาจารย์ พรเจริญ ผโลทัยดำเกิง
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559