คลังสื่อการสอน
งานและกำลัง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนนิยามของงานและระบุเงื่อนไขของการเกิดงานได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหางานของระบบได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคาว่าปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์

จัดทำโดย : อ.ดร. อรพิน วรรณดิลก
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559